Co może być przedmiotem skargi na opis i oszacowanie?

Zaskarżenie opisu i oszacowania

Protokół z opisu i oszacowania jest sporządzany przez Komornika na podstawie operatu szacunkowego, z kolei który jest sporządzany przez biegłego. Jest to kluczowa czynność w trakcie egzekucji z nieruchomości zmierzająca do wyceny wartości zajętej nieruchomości. Niemniej jednak, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 950 Kodeksu cywilnego, uczestnicy postępowania egzekucyjnego (w tym oczywiście dłużnik) mogą zaskarżyć sporządzony przez komornika opis i oszacowanie nieruchomości w formie skargi na czynności komornika. Skarga musi zostać wniesiona terminie dwóch tygodni dnia ukończenia opisu i oszacowania (nie zaś jego doręczenia). Co do zasady skarga na opis i oszacowanie jest składana, aby przedłużyć egzekucje z nieruchomości. Niemniej jednak, dłużnik powinien zadbać o to aby podnieść zarzuty, które mogą osiągnąć skutek w postaci ponownego oszacowania nieruchomości.

Czytaj dalej

Ucieczka z miejsca wypadku

Czy osobie zbiegającej z miejsca wypadku grozi surowsza odpowiedzialność karna?

Pod pojęciem ucieczki z miejsca wypadku jednolicie się przyjmuje, że jest to sytuacja, w które sprawca oddala się z tego miejsca w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności karnej. Dotyczy to przede wszystkim uniemożliwiania lub utrudnienia organom ścigania ustalenia jego tożsamości, okoliczności zaistniałego zdarzenia i stanu nietrzeźwości. Celem wprowadzenia takiej regulacji było przede wszystkim ułatwienie wyjaśnienia przebiegu popełnienia czynu zabronionego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych podmiotów uczestniczących w zdarzeniu. A jakie konsekwencje grożą za zbiegniecie z miejsca wypadku? O tym poniżej.

Czytaj dalej

Jak wygląda procedura zgłoszenia wad do protokołu odbioru?

Wady lokalu mieszkalnego

Przeniesienie praw wynikających z umowy deweloperskiej (a więc przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz kupującego) następuje po dokonaniu odbioru, który zaś następuje po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku lokalu mieszkalnego), bądź po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu z jego strony. Odbiór odbywa się w obecności nabywcy i jest z niego sporządzany protokół, w którym to powinna znajdować się informacja o ewentualnych wadach, ich uznaniu lub odmowy ich uznania przez dewelopera.

Czytaj dalej

Skarga do sądu administracyjnego cz. II

Zakres podmiotowy

W poprzednim artykule przedstawiłem szczegółowo zakres przedmiotowy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (a więc katalog czynności, które mogą stanowi przedmiot zaskarżenia). Niniejszy artykuł skupi się natomiast na podmiotach, które to mogą wnieść skargę. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem wymienia szczegółowo komu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi.

Czytaj dalej

Skarga do sądu administracyjnego cz. I

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z ogólną zasadą skargowości, legitymowany podmiot może wnieść skargę do sądu administracyjnego, celem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. A zatem skarga jest pierwszą czynnością skarżącego. Składa się ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia danego aktu. Prawo postępowania przed sądami administracyjnym reguluje katalog czynności administracji publicznej, które podlegają kontroli sądowej. Katalog ten w zasadzie reguluje zakres przedmiotowy kognicji sądów administracyjnych.

Czytaj dalej

Ugoda z wierzycielem

Jakie rozwiązania mogą zostać zawarte w ugodzie?

Według Kodeksu cywilnego ugoda jest umową, zgodnie z którą Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa. W przypadku zaś zadłużenia, na mocy ugody wierzyciel godzi na pewne ustępstwa wobec dłużnika. Zatem ugoda w przypadku dłużników może być atrakcyjnym rozwiązaniem na spłacenie długu. Niemniej jednak negocjacje dłużnika z wierzyciel nie należą do łatwych rozwiązań. Dlatego też dłużnicy powinni wiedzieć w jaki sposób przeprowadzić skutecznego negocjacje z wierzycielem i jakich zapisów mogą żądać w ugodzie.

Czytaj dalej

Jak uniknąć opodatkowania sprzedaży nieruchomości?

Ulga mieszkaniowa

Osoby zbywające nieruchomość są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego uwzględniające również przychód pochodzący z tej czynności. Jako że sprzedaż nieruchomości co do zasady wiąże się z dość wysokim dochodem, zaś podatek od zbycia nieruchomości wynosi 19%, zbywający szukają sposobu na uniknięcie opodatkowania sprzedaży. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej, którą oferuje ustawa o podatku dochodowym od podatku od osób fizycznych.

Czytaj dalej

Jak zbyć nieruchomość gruntową?

Podstawowe informacje

Temat zbycia nieruchomości w powszechnej świadomości społeczeństwa wydaje się dość łatwy i prozaiczny. Wiele osób uważa, że wystarczy udać się do notariusza, podpisać akt notarialny i proces zbycia nieruchomości można uznać za zakończony. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że zbycie nieruchomości wiąże się  z wieloma czynnościami urzędowymi, a czasami z ograniczeniami stawianymi przez ustawę (w szczególnie w zakresie tzw. nieruchomości rolnych). Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu oczywistemu z perspektywy wielu osób zagadnieniu.

Czytaj dalej

Jak zrzec się spadku za życia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Kodeks cywilny umożliwia spadkobiercą ustawowym zrzeczenie się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy za pośrednictwem umowy. Jest to jedyna umowa, która umożliwia spadkodawcy wpływanie na porządek dziedziczenia, a także pozbawienia prawa do zachowku. Dla wielu osób, w szczególności w przypadku gdy przewidywana masa spadkowa będzie składała się wyłącznie z długów, może stanowić instrument prawny uniknięcia potencjalnych problemów związanych z dziedziczeniem.

Czytaj dalej

Jazda pod wpływem narkotyków

Kiedy będzie stanowić przestępstwo a kiedy wykroczenie?

Jazda pod wpływem narkotyków może stanowić zarówno przestępstwo jak i wykroczenie.  O rodzaju odpowiedzialności będzie decydowało przede wszystkim stężenie narkotyków w organizmie kierującego pojazdem. A zatem o odpowiedzialności karnej będzie co do zasady decydowała opinia biegłego z zakresu toksykologii, który to będzie określał czy w danym przypadku mieliśmy do czynienia z przestępstwem czy wykroczeniem. To wszystko zaś ma ogromne znaczenie dla określenia skutków prawnych takiego czynu, w szczególności w sferze wymiaru kary.

Czytaj dalej