Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Na czym polega ?

Orzeczenie przez Sąd kary pozbawienia wolności niekoniecznie będzie musiało oznaczać, iż skazany ostatecznie trafi do zakładu karnego. Polskie prawo karne przewidziało, jako jeden z środków probacyjnych, warunkowe zawieszenie wykonania kary, zwane potocznie „zawiasami”. Sąd może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku, gdy uzna iż środek ten będzie wystarczający do osiągnięcia celów kary, a ponadto ustali pozytywną prognozę kryminologiczną. W ten sposób sprawca mimo skazania może uniknąć trafienia do więzienia.

Czytaj dalej

Kto może zostać członkiem zarządu oraz rady nadzorczej spółki ?

Warunki wskazane w Kodeksie spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych stanowi, iż nie każda osoba może zostać członkiem zarządu bądź rady nadzorczej. Art. 18 Kodeksu spółek handlowych wymaga od kandydata na to stanowisko spełnienia odpowiednich przesłanek. Co więcej spełnienie tych warunków wymagane jest również przez członka komisji rewizyjnej, prokurenta oraz likwidatora. W związku z tym kandydat na stanowisko członka zarządu, rady nadzorczej członka, komisji rewizyjnej oraz  prokurenta lub likwidatora powinien mieć świadomość czy spełnia warunki wskazane przez Kodeks spółek handlowe.

Czytaj dalej

Poręczenie wekslowe

Dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Korzysta się z niego jako środek płatniczy, biegowy bądź będący zabezpieczeń umów zawartych pomiędzy stronami. Niemniej jednak weksel można wykorzystać również do poręczenia np. kredytu. Taka czynność zwana jest awalem. Poręczyciel deklaruje przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika, które wynika z weksla. Czytaj dalej

Jakie kary przewiduje Kodeks wykroczeń ?

Odpowiedzialność za wykroczenia

Bardzo często zdarza się, iż wykroczenia są traktowane tożsamo z przestępstwami. Niemniej jednak wykroczenie są czynem zabronionym, regulowanym przez Kodeks wykroczeń . Natomiast przestępstwa są czynem zabronionym regulowanym przez Kodeks karny. Ponadto w przypadku wykroczeń społeczna szkodliwość jest znacznie niższa niż przy przestępstwach. Co więcej Kodeks wykroczeń reguluje odmienny zbiór kar za wykroczenia, aniżeli w Kodeksie karnym.

Czytaj dalej

Prawo do wniesienia ponaglenia cz. II

Sposób wniesienia ponaglenia

W poprzedniej publikacji została wyjaśniona kwestia terminów w jakich to organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy. Omówienie tego zagadnienia było kluczowe z perspektywy prawa do wniesienia ponaglenia, jako że niedochowanie terminów do załatwienia sprawy przez organ, uprawnia strony do wniesienia ponaglenia. Natomiast w tej publikacji zostanie przestawiony sposób wniesienia ponaglenia oraz procedura jego rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Prawo do wniesienia ponaglenia cz. I

Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

Niniejszy artykuł, stanowiący część pierwszą omówienia problemu ponaglenia, wprowadzonego stosunkowo niedawno, bowiem nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. skupi się na terminach załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Wyjaśnienie tego tematu jest niezbędne dla zrozumienia przyczyn, które umożliwiają wniesienia ponaglenie, bowiem może ono zostać wniesione jedynie w przypadku bezczynności lub przewlekłości organu administracji publicznej.

Czytaj dalej

Nadzwyczajna możliwość modyfikacji umowy

Klauzula rebus sic stantibus

Do dnia dzisiejszego wciąż obowiązuje rzymska paremia pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać). Niemniej jednak w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków społecznych lub gospodarczych, każda ze stron umowy  może żądać przed Sądem jej modyfikacji na mocy art. 3571 Kodeksu cywilnego. Czy w sytuacji pandemii  COVID – 19 można żądać zmiany zawartej umowy ?

Czytaj dalej

Dozór elektroniczny czyli opaska lub bransoleta

Jak i kiedy można odbyć karę w SDE?

Dozór elektroniczny jest formą odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, w miejscu zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających swobodę poruszania oraz uniemożliwiających zmianę miejsca pobytu. Celem zastosowania takiego dozoru jest zapobieganie powrotowi skazanego do przestępstwa oraz uniemożliwianie mu przebywania w określonych miejscach.

Czytaj dalej

Co wchodzi do spadku?

Skład masy spadkowej

W wyniku dziedziczenia dochodzi do sukcesji uniwersalnej, tj. do wstąpienia w ogół praw i obowiązków spadkodawcy. W skład masy spadkowej wchodzą wszelkie prawa i obowiązki zmarłego o charakterze majątkowym. Dziedziczeniu podlegać będą zarówno aktywa – składniki majątkowe takie jak ruchomości i nieruchomości, jak i pasywa – długi.

Czytaj dalej