Ulga mieszkaniowa

Osoby zbywające nieruchomość są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego uwzględniające również przychód pochodzący z tej czynności. Jako że sprzedaż nieruchomości co do zasady wiąże się z dość wysokim dochodem, zaś podatek od zbycia nieruchomości wynosi 19%, zbywający szukają sposobu na uniknięcie opodatkowania sprzedaży. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej, którą oferuje ustawa o podatku dochodowym od podatku od osób fizycznych.

Jaka sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zbycie:

  1. Nieruchomości (zarówno gruntowej, jak i mieszkania) lub ich części oraz udziału w nieruchomości.
  2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
  3. Prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  4. Prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Warto jednak wskazać, że dochód ze sprzedaży nieruchomości trzeba wykazywać wyłącznie gdy do jej zbycia doszło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, którym nastąpiło zbycie lub wybudowanie. A zatem, jeśli minęło 5 lat, to nie będziemy zmuszeni do uiszczenia podatku.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zbycia nieruchomości przez spadkobiercę, data ta będzie liczona od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. A więc jeśli spadkodawca był właścicielem nieruchomości przez ponad 5 lat, spadkobierca przy jej sprzedaży nie będzie zmuszony do zapłaty podatku.

Ulga mieszkaniowa

Jeśli zaś do zbycia nieruchomości doszło przed upływem 5 lat od dnia jej na nabycia lub wybudowania, podatnik będzie zmuszony do wykazania przychodu. Niemniej podatnik może uniknąć opodatkowania w przypadku skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest przeznaczenie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie. Co więcej wydatki te muszą zostać udokumentowane przez podatnika.

Jak należy rozumieć wydatki mieszkaniowe? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem wydatkami mieszkaniowymi są m. in.:

  1. Nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.
  2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. Nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  6. Wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia,

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej.