Bezpłatna pomoc prawna dla najuboższych

Współpracuję z krakowską Fundacją TOGA, która zajmuje się pomocą w formie bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych. Z pomocy może skorzystać każdy kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać go na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc realizowana jest przez udzielenie ustnej porady prawnej.

Misja fundacji Toga

Fundacja TOGA istnieje by pomagać osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wsparcie niesione przez Fundację zmierza do zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Fundacji TOGA jest aktywizacja społeczna, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu.

Cele statutowe

Celem Fundacji TOGA jest działalność oświatowa, edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.

Cele Fundacji TOGA wynikające z obszarów pożytku publicznego:

  • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przedsiębiorczości,
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.