Jakie rozwiązania mogą zostać zawarte w ugodzie?

Według Kodeksu cywilnego ugoda jest umową, zgodnie z którą Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa. W przypadku zaś zadłużenia, na mocy ugody wierzyciel godzi na pewne ustępstwa wobec dłużnika. Zatem ugoda w przypadku dłużników może być atrakcyjnym rozwiązaniem na spłacenie długu. Niemniej jednak negocjacje dłużnika z wierzyciel nie należą do łatwych rozwiązań. Dlatego też dłużnicy powinni wiedzieć w jaki sposób przeprowadzić skutecznego negocjacje z wierzycielem i jakich zapisów mogą żądać w ugodzie.

Jako że ugoda stanowi kompromis, w praktyce wierzyciel decyduje się zrezygnować z części swoich roszczeń, bądź z ich natychmiastowego dochodzenia (np. rezygnując wszczęcia postępowania egzekucyjnego). Niemniej jednak mimo że wierzyciel dokonuje ustępstw wobec wierzyciela, w gruncie rzeczy każda ze stron staje się zwycięzcą. Dłużnik bowiem osiągnie korzyść w spłacie zadłużenia, natomiast wierzyciel otrzyma swoją wierzytelność.

Treść ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem może być dowolna, jednakże nie może sprzeciwiać się prawu.  To zaś daje szeroki wachlarz możliwości negocjacyjnych z wierzycielem. Niemniej jednak w praktyce najczęściej się zdarza, że wierzyciele zgadzają się na następujące rozwiązania:

  1. Umorzenie części należności z jednorazową spłatą pozostałej części
    (np. w przypadku kwoty 10.000,00 zł zadłużenia, umorzenie 30% zadłużenia, czyli kwoty 3.000,00 zł i jednorazowej spłaty pozostałej części, czyli kwoty 7.000,00 zł).
  2. Rozłożenie na raty na zadłużenia.
  3. Umorzenie części zadłużenia i rozłożenie na raty pozostałej części zadłużenia.
  4. Odroczenie terminu płatności części zadłużenia.

W przypadku gdy przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, warto również zaproponować wierzycielowi umieszczenie w ugodzie dodatkowego zapisu, dotyczącego zobowiązania wierzyciela do złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego do Komornika sądowego. To rozwiązanie jest w szczególności korzystne, w sytuacji gdy dłużnik chce podpisać z wierzycielem ugodę, dzięki której dojdzie do rozłożenia na raty spłaty należności. Dzięki takiemu zapisowi dłużnik może uwolnić się od ciążącego nad nim postępowania egzekucyjnego. Niemniej jednak dłużnik musi pamiętać, że co do zasady, mimo złożonego przez wierzyciela wniosku, będzie zmuszony uiścić koszty postępowania egzekucyjnego.