Zakres przedmiotowy

Zgodnie z ogólną zasadą skargowości, legitymowany podmiot może wnieść skargę do sądu administracyjnego, celem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. A zatem skarga jest pierwszą czynnością skarżącego. Składa się ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia danego aktu. Prawo postępowania przed sądami administracyjnym reguluje katalog czynności administracji publicznej, które podlegają kontroli sądowej. Katalog ten w zasadzie reguluje zakres przedmiotowy kognicji sądów administracyjnych.

Decyzje oraz postanowienia

Po pierwsze, zaskarżeniu podlegają decyzje administracyjne wydane w jednym z różnorodnych trybów oferowanych przez Kodeks postępowania administracyjnego bądź Ordynację podatkową. Co ważne, zaskarżeniu co do zasady podlegają wyłącznie decyzję ostateczne (a więc takie od których wniesiono odwołanie)

Po drugie, skarga przysługuje na postanowienie, niemniej jednak wyłącznie w 4 przypadkach następujących przypadkach:

  1. Na postanowienie, na które przysługuje zażalenie.
  2. Na postanowienie kończące postępowanie.
  3. Na postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty.
  4. Na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjny, na które przysługuje zażalenie.

Pozostałe czynności podlegające kontroli sądów administracyjnych

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje również na:

  1. Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego.
  2. Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających.
  3. Akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.
  4. Akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.
  5. Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
  6. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

A zatem katalog kognicji sądów administracyjnych jest dość szeroki i obejmuje nie tylko decyzje wydawane przez organy administracyjne czy podatkowe, lecz również np. przewlekłość bądź bezczynność organów.