Jak wygląda procedura zgłoszenia wad do protokołu odbioru?

Wady lokalu mieszkalnego

Przeniesienie praw wynikających z umowy deweloperskiej (a więc przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz kupującego) następuje po dokonaniu odbioru, który zaś następuje po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku lokalu mieszkalnego), bądź po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu z jego strony. Odbiór odbywa się w obecności nabywcy i jest z niego sporządzany protokół, w którym to powinna znajdować się informacja o ewentualnych wadach, ich uznaniu lub odmowy ich uznania przez dewelopera.

Czytaj dalej