Wady lokalu mieszkalnego

Przeniesienie praw wynikających z umowy deweloperskiej (a więc przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz kupującego) następuje po dokonaniu odbioru, który zaś następuje po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku lokalu mieszkalnego), bądź po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu z jego strony. Odbiór odbywa się w obecności nabywcy i jest z niego sporządzany protokół, w którym to powinna znajdować się informacja o ewentualnych wadach, ich uznaniu lub odmowy ich uznania przez dewelopera.

A zatem zgodnie z powyższym, nabywca podczas odbioru lokalu powinien wskazać wszelkie jego wady. Może się bowiem okazać, że taki protokół będzie bardzo pomocny do celów dowodowych przy ewentualnym procesie z deweloperem.

Deweloper po sporządzeniu protokołu odbioru lokalu ma obowiązek przekazania nabywcy w przeciągu 14 dni informację o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy. Co ważne, w przypadku niewykonania obowiązku o poinformowaniu o uznaniu wad przez dewelopera albo o odmowie ich uznania wraz z podaniem przyczyny, jest domniemanie, że deweloper uznał wady. Niemniej jednak deweloper w ewentualnym procesie będzie uprawniony w dalszym ciągu kwestionować roszczenia nabywcy.

Uznanie wad przez dewelopera skutkuje zakreśleniem terminu do ich usunięcia przez niego, który wynosi 30 dni. A zatem początek biegu terminu należy wiązać z dniem podpisania protokołu. Jeśli deweloper nie usunie wad w wyżej wymienionym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin do ich usunięcia wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Niemniej jednak wyznaczony przez dewelopera termin nie może powodować nadmiernych niegodności dla nabywcy. Nieusunięcie wady przez dewelopera w samodzielnie zakreślonym przez siebie dodatkowym terminie albo jego niewskazanie, w sytuacji gdy deweloper nie usunął wady w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu, uprawnia nabywcę do wyznaczenia kontrahentowi trzeciego terminu do usunięcia wad. Po jego bezskutecznym upływie nabywca może dokonać usunięcia wad na koszt dewelopera.

Niemniej jednak „procedura trzeciego terminu” nie obowiązuje w przypadku tzw. wady istotnej. Z istotnością wady będziemy mieć do czynienia, jeżeli wada zakłóca możliwość normalnego korzystania z rzeczy w zakresie jej podstawowych właściwości funkcjonalnych zgodnie z jej przeznaczeniem i oczekiwaniami nabywcy. A więc w przypadku nieusunięcia wad po drugim terminie, nabywca będzie mógł złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.