Zakres podmiotowy

W poprzednim artykule przedstawiłem szczegółowo zakres przedmiotowy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (a więc katalog czynności, które mogą stanowi przedmiot zaskarżenia). Niniejszy artykuł skupi się natomiast na podmiotach, które to mogą wnieść skargę. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem wymienia szczegółowo komu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi.

Przede wszystkim legitymację skargową ma każdy, kto ma w tym interes prawny. Wydaje się, że dzięki takiemu pojęciu ustawodawca, chciał odejść od pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że nawet gdy organ administracji publicznego błędnie nie uzna kogoś za stronę, to nie wyklucza wniesienie prze nią skargi.

Co zaś kryję się  pod pojęciem interesu prawnego? Co do zasady uznaje się, że jest to interes związany z konkretną normę prawną, stanowiącą podstawę z której podmiot może wywodzić swoje rację. A zatem o tym czy dany podmiot ma interes prawny we wniesieniu skargi, decyduje zawsze przepis prawa.

Ponadto prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego ma prokurator (w przypadku ochrony praworządności), Rzecznik Praw Obywatelskich (w przypadku ochrony wolności i praw człowieka i obywatela) oraz Rzecznik Praw Dziecka (w sytuacji ochrony praw dziecka). A zatem, wniesienia skargi do sądu administracyjnego przez wyżej wymienione podmioty służy im realizacji ich ustawowych celów oraz obowiązków. Warto wskazać, że podmioty te wnoszą skargę w imieniu innych osób.

Co więcej, skargę do sądu administracyjnego może wnieść również organizacja społeczna. Niemniej jednak musi ona spełnić dwa warunki ustawowe. Po pierwsze sprawa sądowo administracyjna musi mieścić się w zakresie jej statutowej działalności. Po drugie, konieczne jest, aby organizacja ta uczestniczyła w danym w postępowania administracyjnym jako podmiot na prawa strony