Reprezentacja podczas spotkań, zgromadzeń, negocjacji

Moja oferta skierowana jest również do osób, które pełnią różnego rodzaju funkcje kierownicze, zarządcze czy reprezentacyjne. Często biorę udział w spotkaniach biznesowych, czy podczas głosowań na walnych zgromadzeniach, czy zebraniach. Aby móc w Państwa imieniu podjąć konkretne działania, koniecznym jest, podobnie jak w sprawach sądowych, udzielenie stosownego pełnomocnictwa. Ustalenie szczegółów oraz zakres mojego umocowania zawsze jest szczegółowo omawiany podczas spotkania w Kancelarii. Ma to na celu dokładne określenie celu oraz oczekiwanego rezultatu, jaki dana osoba/mocodawca chce osiągnąć . Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa przez większą grupę osób, jednakże oczekiwania, a przede wszystkim interesy osób wchodzących w skład tejże grupy muszą być zbieżne. Oferta Kancelarii dotyczy również reprezentacji przed Krajowym Rejestrem Sądowym, gdzie należy niejako zarejestrować wprowadzone zmiany w różnego rodzaju statutach czy umowach.

Wielokrotnie zdarza mi się zastępować Klienta na spotkaniach u notariusza, gdzie załatwiane są niektóre formalności. Najczęściej ma to miejsce, gdy Klient nie jest w stanie z różnych powodów przybyć na spotkanie. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzać czas, oraz nie zwalnia biegu wypadków w sytuacjach nieoczekiwanych zdarzeń losowych czy przyczyn niezależnych od Klienta, kiedy to jego stawiennictwo w kancelarii notarialnej nie jest możliwe.