Skarga do sądu administracyjnego cz. II

Zakres podmiotowy

W poprzednim artykule przedstawiłem szczegółowo zakres przedmiotowy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (a więc katalog czynności, które mogą stanowi przedmiot zaskarżenia). Niniejszy artykuł skupi się natomiast na podmiotach, które to mogą wnieść skargę. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem wymienia szczegółowo komu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi.

Czytaj dalej

Skarga do sądu administracyjnego cz. I

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z ogólną zasadą skargowości, legitymowany podmiot może wnieść skargę do sądu administracyjnego, celem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. A zatem skarga jest pierwszą czynnością skarżącego. Składa się ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia danego aktu. Prawo postępowania przed sądami administracyjnym reguluje katalog czynności administracji publicznej, które podlegają kontroli sądowej. Katalog ten w zasadzie reguluje zakres przedmiotowy kognicji sądów administracyjnych.

Czytaj dalej