Czy osobie zbiegającej z miejsca wypadku grozi surowsza odpowiedzialność karna?

Pod pojęciem ucieczki z miejsca wypadku jednolicie się przyjmuje, że jest to sytuacja, w które sprawca oddala się z tego miejsca w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności karnej. Dotyczy to przede wszystkim uniemożliwiania lub utrudnienia organom ścigania ustalenia jego tożsamości, okoliczności zaistniałego zdarzenia i stanu nietrzeźwości. Celem wprowadzenia takiej regulacji było przede wszystkim ułatwienie wyjaśnienia przebiegu popełnienia czynu zabronionego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych podmiotów uczestniczących w zdarzeniu. A jakie konsekwencje grożą za zbiegniecie z miejsca wypadku? O tym poniżej.

Pojęcie ucieczki z miejsca wypadku

Jak wskazałem powyżej zbiegniecie z miejsca wypadku jest oddaleniem z tego miejsca z zamiarem uniknięcia odpowiedzialności, bez spełnienia ciążących na sprawcy obowiązków. Nie musi ono łączyć się z ucieczką z miejsca wypadku samochodem. Za zbiegniecie może zostać również uznane oddalenie się z miejsca zdarzenia pieszo, pozostawiając samochód na miejscu. Co więcej, za ucieczkę z miejsca zdarzenia może zostać natychmiastowe oddalenie się, bądź po pewnym czasie od darzenia.

Nie uznaje się zabiegnięcie z miejsca wypadku oddalenie się po to tylko aby udzielić pomocy ofiarom wypadku (szczególnie wtedy gdy istnieje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia), a następnie powrót na miejsce wypadku.

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

Ucieczka z miejsca wypadku jest surowo sankcjonowana przez polskie prawo karne. W istocie bowiem takie zachowanie sprawcy jest poniekąd sankcjonowane tak jak jazda pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Sąd bowiem skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 1 lub 2 Kodeksu karnego, art. 174 Kodeksu karnego lub art. 177 § 1 Kodeksu karnego znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu określonego w art. 173 § 1 lub 2 Kodeksu karnego, art. 174 Kodeksu karnego lub art. 177 § 1 Kodeksu karnego orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Ponadto w przypadku ucieczki z miejsca wypadku sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdu na okres nie krótszy niż 3 lata.

Co więcej, ucieczka z miejsca wypadku będzie miała swoje konsekwencje na gruncie prawa cywilnego. W przypadku bowiem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, miał prawo do żądania zwrotu wypłaconej rekompensaty. Z tego względu ubezpieczyciel będzie starał się udowodnić (za pośrednictwem postępowania wyjaśniającego), że sprawca celowo biegł z miejsca wypadku.

A zatem w sytuacji, w której będziemy sprawcami kolizji drogowej musimy być bardzo ostrożni w ocenie kiedy oddalić się z miejsca wypadku. Niepozorne zdarzenie bowiem może spowodować, że narazimy się na surowe konsekwencje karnoprawne.