Skarga do sądu administracyjnego cz. II

Zakres podmiotowy

W poprzednim artykule przedstawiłem szczegółowo zakres przedmiotowy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (a więc katalog czynności, które mogą stanowi przedmiot zaskarżenia). Niniejszy artykuł skupi się natomiast na podmiotach, które to mogą wnieść skargę. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bowiem wymienia szczegółowo komu przysługuje legitymacja do wniesienia skargi.

Czytaj dalej

Skarga do sądu administracyjnego cz. I

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z ogólną zasadą skargowości, legitymowany podmiot może wnieść skargę do sądu administracyjnego, celem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. A zatem skarga jest pierwszą czynnością skarżącego. Składa się ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia danego aktu. Prawo postępowania przed sądami administracyjnym reguluje katalog czynności administracji publicznej, które podlegają kontroli sądowej. Katalog ten w zasadzie reguluje zakres przedmiotowy kognicji sądów administracyjnych.

Czytaj dalej

Prawo do wniesienia ponaglenia cz. II

Sposób wniesienia ponaglenia

W poprzedniej publikacji została wyjaśniona kwestia terminów w jakich to organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy. Omówienie tego zagadnienia było kluczowe z perspektywy prawa do wniesienia ponaglenia, jako że niedochowanie terminów do załatwienia sprawy przez organ, uprawnia strony do wniesienia ponaglenia. Natomiast w tej publikacji zostanie przestawiony sposób wniesienia ponaglenia oraz procedura jego rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Prawo do wniesienia ponaglenia cz. I

Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

Niniejszy artykuł, stanowiący część pierwszą omówienia problemu ponaglenia, wprowadzonego stosunkowo niedawno, bowiem nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. skupi się na terminach załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Wyjaśnienie tego tematu jest niezbędne dla zrozumienia przyczyn, które umożliwiają wniesienia ponaglenie, bowiem może ono zostać wniesione jedynie w przypadku bezczynności lub przewlekłości organu administracji publicznej.

Czytaj dalej