Skarga do sądu administracyjnego cz. I

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z ogólną zasadą skargowości, legitymowany podmiot może wnieść skargę do sądu administracyjnego, celem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego. A zatem skarga jest pierwszą czynnością skarżącego. Składa się ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia danego aktu. Prawo postępowania przed sądami administracyjnym reguluje katalog czynności administracji publicznej, które podlegają kontroli sądowej. Katalog ten w zasadzie reguluje zakres przedmiotowy kognicji sądów administracyjnych.

Czytaj dalej