Rodzaje testamentów zwykłych

Testament do dokument, w którym spadkodawca wskazuje osoby, które mają po nim nabyć spadek w przyszłości. Pamiętać należy, że ważny testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  Testament to co do zasady dokument, którym spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek własnej śmierci. Jest to bardzo ważny dokument. Sporządzenie ważnego testamentu będzie miało ogromne znaczenia w przyszłości dla spadkobierców. Jeśli okazałoby się, że testament jest nieważny to wtedy krąg spadkobierców uległby zmianie, albowiem doszłoby do dziedziczenia ustawowego. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy. Jakie są rodzaje testamentów?

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny, czyli holograficzny. Spadkodawca może sporządzić testament własnoręczny w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze go i opatrzy datą. Brak daty nie powoduje nieważności testamentu, jeśli brak jest wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku do kilku testamentów. Jeśli testament zostanie napisany (na przykład) na komputerze i testator go tylko własnoręcznie podpisze, wtedy testament ten będzie nieważny. Pamiętać należy, że jeden testament może w całości lub części odwoływać poprzedni testament. Sąd badając sprawę uprawniony jest do stwierdzenia nabycia spadku w oparciu nawet o kilka testamentów. Ma to na celu wydanie takiego orzeczenia, które będzie najdokładniej odwzorowywać ostatnią wolę spadkodawcy.

Testament notarialny

Testament notarialny to też testament sporządzony pisemnie, jednakże przez notariusza. Aby sporządzić taki testament, przyszły spadkodawca musi udać się do kancelarii notarialnej, celem złożenia w obecności notariusza swojego oświadczenia. Notariusz zadba już o wszelkie wymogi oraz dokładnie poinformuje zainteresowanego o wszelkich skutkach i konsekwencjach związanych ze sporządzeniem takiego testamentu.

Testament allograficzny

Testament allograficzny charakteryzuje się tym, że spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków wyrazi swoją wolę ustnie wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Z takiej czynności spisuje się protokół z podanie daty. Protokół się odczytuje spadkodawcy w obecności świadków. Protokół ten powinien być podpisany przez wszystkich wyżej wymienionych. Jeśli spadkodawca nie może się podpisać, czyni się o tym stosowną wzmiankę.

Testamenty szczególne- testament ustny

Wyżej wymienione rodzaje testamentów to testamenty zwykłe. Prawo spadkowe przewiduje też możliwość sporządzenia testamentu szczególnego. Jednym z nich jest testament ustny. Testament ten może być sporządzony w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci albo w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W związku z wymogami stawianymi przez prawo odnośnie testamentu ustnego, został on omówiony w odrębnym artykule, albowiem często on występuje w obrocie prawnym, a tym samym wiele spraw sądowych jest prowadzonych w oparciu o taki testament. Innymi testamentami szczególnymi to testament podróżny oraz testament wojskowy.