Przybicie i przysądzenie własności

Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji może domagać się jej skierowania do wszystkich składników majątku dłużnika. Jeśli dłużnik posiada nieruchomość, ta również może zostać zajęta przez komornika. Po zajęciu nieruchomości komornik dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości, co umożliwia ustalenie ceny nieruchomości. Następnie następuje licytacja nieruchomości po jej uprzednim obwieszczeniu. Niemniej jednak licytant, który zaofiarował najwyższą cenę nie nabywa automatycznie nieruchomość. Musi on bowiem uzyskać przybicie, a następnie Sąd musi wydać postanowienie o przysądzeniu własności.

Przybicie

Przybicie, jest tak naprawdę ostatnim elementem licytacji komorniczej.  Bez postanowienia o przybiciu, nie ma możliwości przysądzenia własności dla nabywcy nieruchomości. Postanowienie to wydaje sędzia albo referendarz sądowy, który nadzorował przebieg licytacji na posiedzeniu jawnym, uprzednio wysłuchując osobę, która zaproponowała najwyższą ofertę oraz innych uczestników licytacji.

W przypadku gdyby Sąd omówił przybicia, wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzającej do dalszej sprzedaży nieruchomości. W związku z tym wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem do komornika o wyznaczenie ponownej licytacji. Licytacja ta będzie prowadzona na takich samych warunkach ja poprzednia. Dłużnik, który nie zgodzi się z orzeczeniem może złożyć zażalenie.

Przysądzenie własności

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych, Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Wykonanie warunków licytacyjnych polega przede wszystkich na wpłaceniu lub zaliczenia reszty ceny nabycia.

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wywołuje inne liczne skutki m. in.:

  1. Przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej
    lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.
  2. Jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.
  3. Na nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki właściciela. Należą do niego pożytki z nieruchomości. Ponosi on od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości, a świadczenia publiczno-prawne niepowtarzające tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.
  4. Nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej.
  5. Wygasają prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.