Kiedy jest konieczne?

Składając pozew, niespodziewanie może się okazać, że wskazaliśmy adres pod którym pozwany nie zamieszkuje. W takiej sytuacji po dwukrotnej awizacji pozwany nie odbierze pozwu. Co w takim przypadku? Czy Powód zostanie zobowiązany przez sąd do dokonania czynności, które będą miały na celu umożliwienie doręczenia przesyłki zawierającej pozew pozwanemu? W niniejszym artykule odpowiem na te pytania.

W przypadku, gdy po dwukrotnej awizacji pozwany nie odebrał pozwu z placówki pocztowej, a pozwu nie doręczono pozwanemu w inny sposób, przewodniczący sądu zawiadamia o tej sytuacji powoda, przesyłając mu odpis pozwu, jednocześnie zobowiązując go do doręczenia przesyłki zawierającej pozew pozwanemu za pośrednictwem komornika. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania było uniknięcie nagminnych sytuacji, w których to po dwukrotnej awizacji, pisma sądowe (w tym pozwy, a nawet orzeczenia sądowe) zostawały uznane za skutecznie doręczone na adres, pod którym nie zamieszkiwał pozwany. To rodziło daleko idące skutki procesowe, w szczególności w przypadkach gdy za skutecznie doręczone zostało uznanie orzeczenie sądowe.

Z tego względu ustawodawca postanowił wprowadzić powyżej wskazaną metodę doręczenia m. in. pozwu. Przewodniczący zobowiązuje powoda do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika  pod rygorem zawieszenia postępowania. Powód ma 2 miesiące na dostarczenie do akt postępowania dowodu doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika bądź dowodu, że pozwany przebywa pod adresem pod adresem wskazanym w pozwie. Dowodem tym może być np. potwierdzenie odbioru innej korespondencji z sądu pod dotychczasowym adresem.

Warto również wskazać, że sąd nie zleca komornikowi doręczenie pozwu, bowiem zobowiązanie to wykonuje powód i to on zmuszony jest złożyć do komornika sadowego wniosek o doręczenie pozwu. Następnie komornik podejmuje odpowiednie czynności, celem doręczenia pozwu (m. in. poprzez wywiad sąsiedzki, celem ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.)