Dodatkowe zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Korzysta się z niego jako środek płatniczy, biegowy bądź będący zabezpieczeń umów zawartych pomiędzy stronami. Niemniej jednak weksel można wykorzystać również do poręczenia np. kredytu. Taka czynność zwana jest awalem. Poręczyciel deklaruje przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika, które wynika z weksla.

Awal służy do przyjęcia odpowiedzialności spłaty długu. Poręczenie może być udzielone na wekslu tarasowym lub własnych w tym również na wekslu in blanco (czyli tzw. weksel nieuzupełniony). Awalistą (poręczycielem wekslowym) może zostać każda osoba (zarówno osoba fizyczna jak i prawna) posiadająca zdolność do czynności prawny. Awal może być poręczenie co do całości sumy wekslowej lub co do jej części.

Ponadto należy wskazać, iż dla powstania zobowiązania nie wystarczy sam podpis poręczyciela na wekslu. Zobowiązanie powstanie dopiero wtedy, gdy awal zostanie wydany. Do tego momentu poręczyciel będzie mógł usunąć swój podpis lub zmienić treść awalu.

Cechami awalu jest z jednej strony to, iż ma charakter akcesoryjny, gdyż istnienie zobowiązania wynikającego z poręczenia wekslowego uzależnione jest od istnienia zobowiązania poręczonego, a poręczyciel odpowiada w takich granicach w jakich odpowiada poręczony. Z drugiej jednak strony jest to również zobowiązanie o charakterze samoistnym i abstrakcyjnym, gdyż poręczyciel wekslowy odpowiada za zobowiązanie nawet gdyby było one nieważne z wyjątkiem wad formalnych albo podpisu. Ta cecha stanowi istotną różnicę pomiędzy poręczeniem wekslowym a poręczeniem cywilnym.

Ponadto poręczenie wekslowe jest według ustawy prawo wekslowe zobowiązaniem solidarnym. W związku z tym poręczyciel odpowiada solidarnie za zapłatę weksla wraz z dłużnikiem. Niemniej jednak w przypadku spłaty zadłużenia przez awalistę, będzie mógł on wystąpić z roszczeniem regresowym do dłużnika.

Awal jest również zobowiązanie bezwarunkowym. Oznacza to, że zapłata weksla przez poręczyciela nie może być uzależniona od świadczenia wzajemnego bądź warunku. W przypadku gdyby warunek znalazł się w oświadczeniu awalisty takie poręczenie stanie się nieważne.

Ostatnią cechą charakterystyczną dla poręczenie wekslowego jest jego nieodwołalność. Awal nie może być odwołany nawet gdy został udzielony na wekslu in blanco.

Poręczenie wekslowe będzie najczęściej wykorzystywane w sytuacji, gdy kredytobiorca nie ma odpowiedniej zdolność kredytowej. W takim przypadku wykorzystywane jest często poręczenie wekslowe (najczęściej w formie wekslu in blanco)