Zapis testamentowy a testament

Wielokrotnie słyszy się, że najbliższy członek rodziny zapisał potomkom jakiś składnik swojego majątku. Często jest to dom, mieszkanie, działka lub pieniądze. Ogólnie można taką sytuacje określić, że dana osoba otrzymała coś w spadku. Co tak naprawdę oznacza słowo zapis? Jak uczynić zapis dla bliskiego? W pierwszej kolejności rozróżnić trzeba dwie sytuacje. Jedna z nich to taka jak przyszły spadkodawca powołuje do spadku określone osoby przy pomocy testamentu. Czy testament jest zapisem? Otóż właśnie nie, o czym poniżej. Druga sytuacja to taka, w której przyszyły spadkodawca sporządził testament, w którym to zawarł zapis. Czym jest omawiany zapis i czym różni się od testamentu?

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż testament to taka instytucja prawa spadkowego, za pomocą której, przyszły spadkodawca dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem. Innymi słowy, testament najczęściej będący dokumentem, wskazuje na to, kto będzie po spadkodawcy dziedziczył. Testament zatem służy do „wskazania” osoby spadkobiercy. W testamencie, przyszły spadkodawca powołuje do spadku, czyli wymienia z imienia i nazwiska osobę, która będzie po nim dziedziczyć. Osobę tę nazwiemy spadkobiercą albowiem osoba ta, jeśli przyjmie spadek nabędzie prawo do całości spadku lub jej części, w zależności czy dziedziczyć będzie sama czy z inną osobą. Reasumując, podkreślić należy, że testament jest to taki dokument (najczęściej albowiem są również testamenty ustne), w którym dana osoba, na wypadek swojej śmierci, powołuje do spadku inną osobę lub osoby. Nie można zapomnieć o tym, że powołania do spadku i przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca nabywa spadek jako całość lub jego cześć a nie określone przedmioty.

Inaczej natomiast wygląda sprawa w sytuacji gdy mamy do czynienia z zapisem. Czym jest zapis? Zapis jest to rozporządzenie testamentowe, powodujące że spadkodawca zobowiązuje swojego spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Wyjaśniając sprawę prościej, można powiedzieć, że zapis testamentowy to nic innego jak nałożenie przez spadkodawcę na swojego spadkobiercę określonego obowiązku o charakterze majątkowym. Posługując się przykładem, będzie to sytuacji, gdy dziadek do całości spadku powołał swojego syna, zobowiązując go do zapłaty na rzecz określonej osoby konkretnej kwoty. Często w społeczeństwie funkcjonuje powiedzenie, że spadkodawca polecił spadkobiercy rozliczenie się z osobą trzecią. Jest to co do zasady mylne przekonanie albowiem „polecenie” jest to samodzielna instytucja prawa spadkowego, która polega na nałożeniu na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku działania lub zaniechania.

Podsumowując powyższe, pamiętać należy, iż sporządzenie testamentu jest pewnego rodzaju deklaracją i wyrażeniem woli co do uprawnienia danej osoby lub osób do całości spadku. Zapis testamentowy jest natomiast zobowiązaniem spadkobiercy do spełniania określonego świadczenia majątkowego.