Jak odzyskać pieniądze od osoby, której przysługuje zachowek?

O instytucji zachowku można w Internecie znaleźć wiele cennych informacji. Od kogo  i w jakich sytuacjach przysługuje uprawnionemu zachowek oraz w jaki sposób ustala się jego wysokość. Mało kto jednak pamięta, że prawo do żądania zapłaty zachowku jest prawem majątkowym, które podlega zajęciu komorniczemu. O co tak naprawdę chodzi w przypadku zajęcia prawa do zachowku i w jaki sposób wierzyciel może taką instytucje wykorzystać przeciwko swojemu dłużnikowi?

Niejednokrotnie zdarza się tak, że jeden ze spadkobierców celowo, w porozumieniu z innymi spadkobiercami doprowadza do sytuacji, w której cały majątek spadkowy  trafia do rąk jego najbliższych, tylko po to aby uniknąć postępowania egzekucyjnego. W przypadku bowiem jakby taki nierzetelny spadkobierca nabyłby majątek w drodze spadku, to majątek ten podlegałby egzekucji, a wierzyciel zostałby zaspokojony.  W innym z kolei przypadku, jeśli jeden, potencjalny spadkobierca, np. jeden z dwóch braci został pominięty w testamencie, a drugi brat stał się jedynym spadkobiercą, to temu pierwszemu przysługuje prawo do zachowku. Uprawniony do zachowku brat może zdecydować się na wniesienie sprawy o zachowek przeciwko bratu, który nabył cały majątek spadkowy, jednakże jest to jego prawo a nie obowiązek.

W sytuacji, gdy wierzyciel osoby uprawnionej do zachowku poweźmie informację, że jego dłużnik stał się spadkobiercą, uprawniony będzie do założenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Wystarczy, że wierzyciel ten wykaże przed sądem, ze posiada interes prawny w tym, aby żądać stwierdzenia nabycia spadku przez sąd na rzecz właśnie swojego dłużnika. Jeśli okaże się, że sąd stwierdzi nabycie spadku na rzecz innej osoby- tej która dłużnikiem nie jest, wtedy wierzycielowi otwiera się droga do zajęcia prawa majątkowego w postaci zajęcia roszczenia o zachowek. Jak to zrobić?

Z wnioskiem o zajęcie prawa majątkowego w postaci roszczenia o zapłatę zachowku należy zwrócić się do komornika sądowego. Komornik sporządzi stosowne dokumenty i zawiadomi dłużnika o tym fakcie. Zajmując prawo do zachowku, wierzyciel legitymowany będzie do wszczęcia postępowania o zapłatę z tytułu zachowku przeciwko osobom zobowiązanym do jego wypłaty na rzecz uprawnionego. Innymi słowy, wierzyciel uprawniony będzie do wykonania prawa dłużnika polegającego na wystąpieniu z roszczeniem o zapłatę zachowku przeciwko najbliższym dłużnika, a tym samym uzyskaniu w przyszłości kwot służących spłacie długu względem wierzyciela.