Pozew, czyli nasza historia, którą czyta sąd .

Wiele osób poszukuje w Internecie informacji na temat sposobu sporządzenia pozwu, nie wiedząc przy tym dokładnie, czym tak naprawdę jest pozew i co powinien w sobie zawierać? Z niniejszego artykułu, dowiesz się czym jest pozew oraz dlaczego jego treść często odbiega od prawdy w mniemaniu drugiej strony.

Niemal każdy wpis na temat sporządzania pozwu zaczyna się od stwierdzenia, że pozew to pismo procesowe wszczynające postępowania w sprawie. Jest to oczywiście prawda. Ale czym ten pozew tak na dobrą sprawę jest, poza tym że jest pismem procesowym? Pozew to nic innego jak twierdzenia faktyczne powoda (osoby inicjującej postępowanie sądowe), czyli wersja zdarzeń przelana przez powoda na papier. Osoba wszczynająca postępowanie musi wyjaśnić sądowi, który będzie rozpoznawać sprawę w czym jest problem i dlaczego domaga się wydania takiego a nie innego wyroku. Rolą sądu jest zweryfikowanie tego czy powód ma rację i czy w obowiązującym stanie prawnym, możliwym jest wydanie wyroku zgodnego właśnie z twierdzeniami powoda.

Powód w pozwie powinien powołać się na dowody, czyli poprosić sąd o przesłuchanie świadków, przedłożyć stosowne dokumenty, czy wnieść o sporządzenie opinii przez biegłego sądowego, jeśli sprawa wymaga zasięgnięcia wiadomości specjalnych. W ten właśnie sposób powód będzie miał możliwość udowodnić to co twierdzi. Sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd zweryfikuje twierdzenia faktyczne wskazane przez powoda w pozwie i wyda wyrok. Innymi słowy, sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, dokona oceny wszystkich dowodów i porówna swoje wnioski z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie.  

Pożądanym jest aby w pozwie, czyli pierwszym piśmie w sprawie powołać wszystkie dowody albowiem to dzięki nim będziemy mogli przekonać sąd o naszej racji. Pamiętać należy, że każdy może wnieść sprawę do sądu o co tylko chce. Jak już zostało wspomniane, to powód w pozwie zawiera swoje twierdzenia faktyczne, czyli swój pogląd na sprawę. Twierdzenia faktyczne muszą być poparte dowodami albowiem w przeciwnym wypadku sąd oddali nasze powództwo. Pozwany czyli przeciwnik w odpowiedzi na pozew poda własne twierdzenia, z całą pewnością odmienne od naszych. W takiej sytuacji, będziemy mieć do czynienia „ze słowem, przeciwko słowu”. Sąd oczywiście po przesłuchaniu stron, czyli powoda i pozwanego wyda wyroku, ale najprawdopodobniej niekorzystny dla powoda albowiem ciężar udowodniania swoich twierdzeń spoczywa w większości przypadków na powodzie a nie pozwanym.

Podsumowując, pozew to nic innego jak historia powoda, który domaga się od sądu konkretnego rozstrzygnięcia. Na podstawie twierdzeń powoda, czyli jego historii oraz różnych środków dowodowych, sąd podejmuje decyzję i wydaje wyrok. Pozew tym samym jest informacją dla sądu, jak wygląda sytuacja powoda, i dlaczego domaga się on pomocy sądu w załatwieniu jego problemu.

Powyższe wyjaśnienia ma jedynie służyć uświadomieniu czytelnikowi czym jest pozew. Nie można zapomnieć o warunkach formalnych pozwu, które wynikają z odpowiednich przepisów. W przypadku konieczności zaciągnięcia informacji lub chęci zlecenia sporządzenia pozwu w sposób kompletny i fachowy, zapraszam do kontaktu.