Jak odzyskać pieniądze?

Każdy przedsiębiorca w trakcie prowadzenia swojego biznesu napotyka na swojej drodze problemy z kontrahentami. Najczęściej są do problemy finansowe. W handlu powszechną praktyką jest wystawianie faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Zazwyczaj z takiego dobrodziejstwa korzystają firmy, które pozostają ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych. Pozwala to na generowanie obrotu w firmie oraz utrzymanie konkurencyjności na rynku. Co zrobić w sytuacji, gdy sprzedaliśmy towar, za który druga strona nie chce zapłacić? Jakie sprzedawca powinien podjąć kroki oby odzyskać pieniądze za sprzedany towar?

Pierwszym krokiem powinno być wezwanie kontrahenta do dobrowolnej zapłaty. Może pozwolić to na szybsze odzyskanie pieniędzy, ale przede wszystkim stanowić będzie spełnienie wymogu formalnego pozwu, który będziemy mogli złożyć, jeśli dobrowolnie kontrahent nie odda pieniędzy.

Drugim krokiem jest przygotowanie pozwu, czyli pisma do sądu, w którym koniecznym będzie zawarcie wszystkich twierdzeń i dowodów, z których wynika fakt, iż nierzetelny kontrahent jest naszym dłużnikiem. Pamiętać należy, iż powinniśmy w pozwie żądać nie tylko zaległych pieniędzy ale również odsetek za opóźnienie w płatności. Odsetki możemy liczyć od dnia, którym jest następny dzień po dniu wskazanym jako ostatni dzień płatności. To ten właśnie dzień będzie dniem wymagalności, czyli dniem, od którego możemy bez przeszkód domagać się zapłaty. Dzień wymagalności należy konkretnie oznaczyć w treści pozwu. Jest to wymóg formalny pozwu.

Do pozwu należy dołączyć faktury VAT, wezwanie do zapłaty oraz inne dokumenty, z których wynikać będzie obowiązek zapłaty przez naszego partnera gospodarczego. Mogą być to maile, zlecenia, potwierdzenia odbioru lub dostarczenia towaru. Pamiętać należy również o powołaniu świadków, czyli osób, które posiadają wiedzę na temat danego dłużnika i jego postępowania względem naszej firmy. Najlepszymi świadkami, będą osoby, który obsługiwały naszego dłużnika, korespondowały z nim, prowadziły rozmowy i negocjacje.

Ostatnim krokiem, będzie złożenie pozwu do sądu. Jaki sąd wybrać? Który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy? Mamy kilka możliwości. Pamiętać tylko musimy, iż naszą sprawą powinien się zająć wydział gospodarczy albowiem spór będzie się toczył pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeśli będziecie mieć Państwo problem z napisaniem pozwu, odpowiednim przygotowaniem dokumentów niezbędnych do pozwu, a w szczególności nie czujecie się na siłach samodzielnie poprowadzić spór sądowy, zapraszam do kontaktu. Krok po kroku wyjaśnię, co należy zrobić aby Państwa sprawa w sądzie zakończyła się sukcesem.