Sposoby podziału majątku wspólnego

W jednym z wpisów prezentowałem sytuacje, w których dochodzi do ustania wspólności majątkowej małżonków. Pamiętać należy, że czym innym jest ustanie wspólności majątkowej małżonków, a czym innym jest podział majątku wspólnego. Dla przypomnienia, to najczęstszymi przypadkami, w których dochodzi do ustania wspólności majątkowej to śmierć jednego z małżonków, rozwód, notarialna umowa majątkowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej oraz orzeczenie sądu. Kiedy natomiast można podzielić majątek wspólny małżonków? W jaki sposób można podzielić majątek wspólny? O tym poniżej.

W pierwszej kolejności pamiętać należy, że majątek wspólny małżonków można podzielić dopiero gdy przestanie obowiązywać wspólność majątkowa pomiędzy tymi małżonkami. Innymi słowy, nie można domagać się podziału majątku wspólnego do chwili gdy trwa wspólność majątkowa. Pamiętać również trzeba, że czym innym jest ustanie wspólności majątkowej a czym innym podział wspólnego majątku. Jak już pomiędzy małżonkami nie istnieje wspólność majątkowa, wtedy możemy przymierzać do podziału majątku. W jaki sposób można podzielić majątek wspólny? Na dwa sposoby;

Jednym z nich jest zawarcie umowy o podział majątku wspólnego. Umowa w zależności od tego co chcemy podzielić może być zawarta ustnie, w zwykłej formie pisemnej, a czasami wymagana jest forma aktu notarialnego. Najczęściej ma to miejsce, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Zawarcie takiej umowy jest następstwem porozumienia wypracowanego przez byłych małżonków. Strony mogą się bowiem „dogadać” co, komu przypadnie w związku z podziałem wspólnie wypracowanego majątku.

Jeśli byli małżonkowie nie mogą lub nie potrafią dojść do porozumienia co do podziału majątku, skazani są na sądowe załatwienie sprawy. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o podział majątku wspólnego. Sąd w takim postępowaniu obligatoryjnie, czyli obowiązkowo bada co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz ustala jego wartość.  Przy ustalaniu składu majątku wspólnego pomocne mogą być dokumenty oraz zeznania świadków. Kluczowe jest to aby móc przed sądem udowodnić, iż dany składnik majątku w rzeczywistości wchodzi w skład majątku wspólnego, a tym samym podlega podziałowi, a nie stanowi majątek osobisty drugiego małżonka. Wszystko zależy oczywiście od tego co będzie dla danego małżonka korzystniejsze. W tego typu sporach jednemu z małżonków będzie zależało na tym, aby dany przedmiot został uznany za wchodzący w jego majątek osobisty albowiem nie będzie on podlegał podziałowi. Nadmienić należy, iż kierując sprawę do sądu, możemy żądać zgodnego podziału majątku. Należy to jednak sądowi zaznaczyć już na samym początku. Jeżeli tego nie zrobimy to nic się nie stanie, albowiem na każdym etapie postępowania sądowego możemy zawrzeć ugodę.