Jakie należą się alimenty na dziecko?

Spraw o alimenty z roku na rok w sądach przybywa. Nieważne jest czy rodzice dziecka mieszkają wspólnie czy osobno. Ważne jest czy oboje przyczyniają się do zaspokojenia podstawowych potrzeb swojego dziecka. Zdecydowanie częściej sądy orzekają o alimentach na rzecz dzieci niepełnoletnich. W takich przypadkach, to jeden z rodziców reprezentuje dziecko przed sądem jako jego przedstawiciel ustawowym. Jeśli dziecko jest już pełnoletnie to formalnie samo musi o takie alimenty wystąpić. Ma to związek z faktem, iż po osiągnięciu pełnoletności, władza rodzicielka, pod którą dziecko pozostawało wygasła. Co sąd tak naprawdę bierze pod uwagę wydając wyrok, na podstawie którego zasądza alimenty?

Osoba żądająca alimentów fachowo nazywana jest Uprawnionym. Pozwany, najczęściej jest to rodzić uprawnionego określany jest mianem Zobowiązanego. W sprawie o alimenty sąd bada dwie podstawowe kwestie. Jakie?

Pierwszą z dniach są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Innymi słowy, sąd bada sytuację majątkową i bytową dziecka, ustalając jaka kwota będzie odpowiednia do tego aby zabezpieczyć finansowo jego byt. Przez pojęcie zabezpieczenia bytu dziecka rozumie się wydatki, które należy ponieść między innymi na jego wyżywienie, odzież, edukacje, leczenie i lekarstwa, wydatki służące zapewnieniu i organizacji czasu wolnego, czy wyjazdów szkolnych i wakacyjnych, itd. Również kwotę kieszonkowego należy uwzględnić przy ustalaniu potrzeb dziecka.

Drugą kwestię jaką sąd bierze pod uwagę to możliwości majątkowe i finansowe zobowiązanego. Oznacza to, że sąd bada sytuację osobistą osoby, która ma płacić alimenty. Innymi słowy, sąd ustala z czego taka osoba się utrzymuje, gdzie pracuje, ile zarabia, czy się leczy, czy ma kogoś na utrzymaniu, itd. Uwagę należy zwrócić, na fakt, że liczą się możliwości majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, a nie jego faktyczne zarobki. Sąd oczywiście ustali ile zobowiązany zarania, jednakże kluczowe znaczenia będzie miał fakt, ile zobowiązany może zarabiać przy wykorzystaniu swoich sił, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia. Nie jest zatem argumentem po stronie Zobowiązanego, że stracił pracę i w chwili obecnej nie osiąga dochodów. Priorytetem dla sądu jest dbałość o dobro dziecka, a tym samym dbałość o to aby posiadało środki służące do pokrycia niezbędnych kosztów swojego utrzymania. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są jedne, i stosuje się je do postępowania, którego stroną może być małoletni, który ma kilka lat, a nawet miesięcy, jak również do postępowania, w którym Uprawniony jest pełnoletni.

Podsumowując powyższe, sąd przed wydaniem wyroku dokona swoistego rozrachunku, zestawiając ze sobą potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów. Pamiętać należy, że właściwe wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, jest uznawane za spełnione również przez osobiste starania służące wychowaniu i utrzymaniu dziecka.

Jak widać sprawy o alimenty mogą okazać się w praktyce dużo bardziej skomplikowane, niż się to na pierwszy rzut oka może wydawać.