Ulga mieszkaniowa

W poprzednim artykule omówiłem kwestię kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn oraz zwolnienia podmiotowego. Natomiast niniejszy artykuł skupi się na uldze mieszkaniowej. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy podatku od spadków i darowizn, którzy nabyli w drodze dziedziczenia lub darowizny nieruchomość, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie.

Na czym polega ulga?

Ulga mieszkaniowa polega na tym, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Za powierzchnie użytkową budynku lub lokalu uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnie te pomija się.

Przesłanki

Ulga mieszkaniowa przysługuje przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. Przedmiotem nabycia jest budynek mieszkalny, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (udział), spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego (udział), spółdzielcze prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (udziału).
  2. Nabywca jest obywatelem RP, jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub ma miejsce zamieszkania na terytorium RP lub na terytorium takiego państwa.
  3. Nabywca nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nim, przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
  4. Nabywcy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a jeżeli tak jest, przekażą te prawa zstępnym lub spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
  5. Nabywca nie jest najemcą lokalu lub budynku, a będąc nim, rozwiąże umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
  6. Nabywca będzie zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat, będąc zameldowanym na pobyt stały w tym lokalu lub budynku:
    1. Od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku.
    2. Od dnia zamieszkania, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.