Co zrobić jak upłynął termin na złożenie pisma w sądzie?

Przepisy postępowania sądowego są tak skonstruowane, że sąd wydaje nakaz zapłaty bez wiedzy i udziału pozwanego, czyli dłużnika. Jeśli powód wniesie do sądu pozew i dołączy do niego dokumenty, z których wywnioskować można, że pozwany jest dłużnikiem powoda to sąd wyda nakaz zapłaty. Następnie sąd wyśle do pozwanego pozew wraz z nakazem zapłaty, i poinformuje równocześnie pozwanego, że ma 14 dni na odwołanie się do sądu. Jeśli pozwany nie odwoła się w terminie 14 dni, wtedy nakaz zapłaty się uprawomocni i sprawa zapewne trafi do komornika. Co zrobić, jeśli minął nam termin do odwołania?

Z powyższej sytuacji jest wyjście. Mianowicie należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty wniosek o przywrócenie terminu. Ważną kwestią jest to, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć pismo, które nie zostało wniesione do sądu w odpowiednim terminie. Przykładem może być powyższa sytuacja. Jeśli nie dotrzymaliśmy terminu do wniesienia odwołania od nakazu zapłaty, czyli sprzeciwu to wnosząc do sądu wniosek o przywrócenie terminu powinniśmy omawiany sprzeciw wnieść. Podsumowując, jeśli chcemy aby sąd przywrócił nam termin do danej czynności, to musimy wnieść do tego sądu wniosek o przywrócenie terminu i dołączyć do niego odpowiednie pismo, do wniesienia, którego termin nam uprzednio minął.

Kiedy i w jakim terminie możemy wnieść wniosek o przywrócenie terminu? Jeśli planujemy wnieść wniosek o przywrócenie terminu to musimy uczynić to w terminie 7 dni, licząc od dnia ustania powodu, dla którego nie dochowaliśmy terminu do wniesienia odwołania do sądu. Innymi słowy, możemy domagać się przywrócenia terminu, jeśli w naszym życiu miało miejsce zdarzenie, które nie z naszej winy spowodowało to, że uchybiliśmy terminowi do odwołania. Wtedy w terminie 7 dni od ustania przyczyny lub skutków tej przyczyny, musimy wnieść do sądu wniosek o przywrócenie terminu wraz z danym pismem. Może nim być sprzeciw od nakazu zapłaty.

Nie można zapomnieć, iż sąd będzie badać powody, dla których nie dochowaliśmy terminu do wniesienia pisma do sądu. Powody te muszą być obiektywne. Sąd nie przywróci terminu, jeśli stwierdzi, że z własnej winy lub rażącego niedbalstwa nie dochowaliśmy terminu. Wniosek o przywrócenie terminu powinien być zatem dobrze umotywowany. Podniesione we wniosku argumenty powinny być poparte odpowiednimi dowodami.