Jak ściągnąć dług?

Podstawowy termin jaki każdy wierzyciel powinien znać to tytuł wykonawczy. Czym jest tytuł wykonawczy? To nic innego jak orzeczenie sądu, które jest prawomocne. Po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia, wierzyciel może starać się o nadanie klauzuli wykonalności, czyli o uzyskanie tytułu wykonawczego. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu, który w postępowaniu klauzulowym stwierdza, czy dane orzeczenie jest prawomocne i nadaje się do wykonania w drodze przymusu, a następnie nadaje omawianą klauzulę wykonalności. A co dalej?

W dalszej kolejności należy sporządzić wniosek egzekucyjny i skierować go do komornika sądowego. Przedmiotowy wniosek to nic innego jak pismo, w którym żądamy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. We wniosku należy obowiązkowo wskazać z jakich składników majątku dłużnika chcemy aby postępowanie egzekucyjne było prowadzone. Mogą to być;

  1. rachunki bankowe dłużnika,
  2. ruchomości stanowiące własność dłużnika,
  3. wynagrodzenie za pracę, emerytura lub renta wypłacana comiesięcznie dłużnikowi przez ZUS,
  4. nadpłata podatku, którą urząd skarbowy nie zwróci dłużnikowi tylko przekaże ją do komornika,
  5. prawa majątkowe takie jak prawo do działu spadku czy podziału majątku,
  6. wierzytelności dłużnika przysługujące mu od osoby trzeciej,
  7. nieruchomości stanowiące własność dłużnika,
  8. inne, z których możliwym będzie uzyskanie kwot na zaspokojenie należności wierzyciela

Jeśli nie mamy wiedzy na temat majątku dłużnika, posiadanych przez niego rachunków bankowych, wierzytelności, nie wiemy czy dłużnik pracuje lub pobiera świadczenia z ZUS, wtedy możemy zlecić komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. Komornik po otrzymaniu przez nas zaliczki na koszty, które zmuszony będzie ponieść, sam podejmie działania i ustali sytuacje majątkową dłużnika. Taki zabieg może doprowadzić do szybszego i sprawniejszego zakończenia postępowania egzekucyjnego.