Jak ponownie uzyskać tytuł wykonawczy ?

Tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym, który uprawnia wierzyciela do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Dla przykładu może to być wyrok wydany przez Sąd, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Niemniej jednak, tytuł wykonawczy może ulec zagubieni bądź zniszczeniu. Taka sytuacja może być dalece problematyczna, gdy tytuł wykonawczy będzie niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (np. gdy ojciec przestał płacić alimenty). Dlatego też polski ustawodawca przewidział instytucję ponownego wydania tytułu wykonawczego w miejsce utraconego.

Art. 794 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż: „Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego”.

Przepis ten wskazuje, iż wydanie ponownego tytułu wykonawczego należy do właściwości Sądu, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy. Co ważne, Sąd ten może to uczynić wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy.

Sąd na rozprawie nie będzie badał merytorycznych zarzutów wierzyciela dotyczących istnienia wierzytelności (np. czy dłużnik spłacił należność wobec wierzyciela po powstaniu tytułu wykonawczego), a ograniczy się wyłącznie do zbadania okoliczności utraty tytułu wykonawczego.

Składając wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, wierzyciel musi się liczyć z tym, że to na nim będzie spoczywał ciężar udowodnieni utraty tytułu wykonawczego. Wynika to z faktu, iż to wierzyciel wywodzi swojego uprawnienia do uzyskania ponownego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego. Art. 794 Kodeksu postępowania cywilnego nie wskazuje żadnych ograniczeń dowodowych, co również oznacza, że regulacje prawne nie narzucają na wierzyciela obowiązek przedstawienia dowodu wskazującego utratę tytułu wykonawczego np. dokumentu.

Co więcej, Sąd Najwyższy wskazał, iż wystarczy aby wierzyciel uwiarygodnił, że utracił wydany mu tytuł wykonawczy, a to do Sądu po przeprowadzeniu rozprawy będzie należała kwestia czy okoliczności przedstawione przez wierzyciela we wniosku są wiarygodne.

Warto również wskazać, iż w doktrynie wskazuje się, że Sąd musi opierać się przede wszystkim na zeznaniach strony, która utraciła tytuł wykonawczy. Niemniej jednak nie oznacza to całkowitej dowolności Sądu, bowiem zeznania strony muszą być oceniane z perspektywy zasad postępowania cywilnego dotyczących przeprowadzenia postępowania dowodowego.