Kiedy podpisać umowę o dzieło?

Prawo dotyczące umów jest bardzo szerokie. Umowy można podzielić na umowy nazwane oraz umowy nienazwane. Umowy nazwane wymienione są w Kodeksie Cywilnym. Jedną z takich umów jest umowa o dzieło, która należy do jednej z najczęściej zawieranych w życiu codziennym. Mogą ją zawrzeć osoby prywatne oraz przedsiębiorcy. Czym jest umowa o dzieło i kiedy należy ją podpisać aby należycie zadbać o swoje interesy?

Umowa o dzieło, jak każda inna umowa to nic innego jak wzajemne oświadczenie stron. Postanowienia umowy, czyli jej zapisy to nic innego jak przelanie na papier oczekiwania stron, ich zobowiązania oraz ewentualne roszczenia, które mogą powstać w związku z zawarciem umowy, jej nienależytym wykonaniem czy niewykonaniem w ogóle.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że strony w umowie umawiają się, że jedna ze stron wykona na rzecz drugiej określone dzieło. Czym jest to dzieło? Dziełem może być położenie płytek w łazience, naprawa samochodu, czy wykonanie strony internetowej. W każdym z tych przypadków istotnym jest rezultat, czyli końcowy efekt. Umowa o dzieło jest co do zasady umową odpłatną, czyli jeśli jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie dzieła, to druga zobowiązuje się za wykonanie tego działa zapłacić. Pamiętać należy, iż pisemne zawarcie umowy pozwoli na zabezpieczenie swoich interesów w przyszłości, w przypadku gdy będziemy mieli do czynienia z nierzetelnym kontrahentem.  Wystarczy od myślników wymienić to co jest przedmiotem umowy o dzieło. Jeśli są to prace wykończeniowe w nowo kupionym mieszkaniu, to pamiętajmy o wymienieniu ich oraz wskazaniu jakie wynagrodzenie należy się wykonawcy za wykonanie wszystkich wymienionych prac. Jeśli dziełem ma być naprawa samochodu, to warto w umowie zaznaczyć co jest zepsute albo na czym polega usterka, usunięcia, której żądamy.

Nie należy obawiać się zawarcia wyżej wymienionej umowy. Nawet najprostsza umowa pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień co do tego na co się strony początkowo umówiły oraz jaką kwotę należy zapłacić za wykonanie działa. W przypadku, gdy nie jesteśmy zadowoleni z rezultatu jakiego oczekiwaliśmy lub wykonawca nie wykonał działa to przysługiwać nam będzie szereg roszczeń. Jednym z takich roszczeń może być prawo żądania odszkodowania. Innym zaś prawo żądania usunięcia wady lub obniżenia ceny, czyli wynagrodzenia wykonawcy.