Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem, które prowadzone jest przez komornika sądowego. Komornik sądowy jako uprawniony organ zobowiązany jest do podejmowania czynności egzekucyjnych na wniosek wierzyciela, czyli podmiotu, który dysponuje tak zwanym tytułem wykonawczym. Co można zrobić aby skontrolować komornika, czy aby na pewno jego działania są zgodne z prawem?

Podstawowym środkiem ochrony dłużnika w stosunku do działań komornika jest „skarga na czynności komornika”. Co każdy dłużnik powinien wiedzieć na temat tejże skargi?

  1. Skargę wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę komornika.
  2. Skarga może dotyczyć działania komornika, jak również jego zaniechania, czyli niedokonania danej czynności.
  3. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
  4. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
  5. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
  6. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
  7. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.
  8. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Wyżej przedstawione informacje, które stanowią odpowiednio wyciąg z treści przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego, stanowią swoiste kompendium wiedzy dla każdego dłużnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostatni punkt, który mówi o tym, że wniesienie skargi nie wstrzymuje działań komornika chyba, że sąd podejmie inną decyzję. W związku z powyższym warto w skardze taki wniosek zawrzeć i należycie go umotywować. Nawet w sytuacji, gdy sąd nie wstrzyma to działań komornika to dłużnik, na skutek wniesionej skargi może zyskać trochę czasu albowiem w wielu przypadkach okazuje się, że komornik do czasu rozpoznania skargi przez sąd nie będzie podejmował czynności w sprawie, aby nie narazić się na ewentualne postępowanie odszkodowawcze.

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w ocenie działań komornika lub konieczności wniesienia skargi na czynność komornika wraz z jej wyczerpującym uzasadnieniem, zapraszam do kontaktu.