Jak odbyć karę więzienia w domu ?

System dozoru elektronicznego w ostatnim czasie zyskał wielką popularność. Osoby, które zostały skazane przez sąd na karę bezwzględnego więzienia mogą liczyć na odbycie kary w domu, jednakże pod pewnymi warunkami. Jakie są to warunki i kiedy realnie możemy liczyć na skorzystanie z dobrodziejstwa stacjonarnego dozoru elektronicznego zwanego potocznie opaską lub obrączką ?

Pierwszym i podstawowym warunkiem jest wysokość kary, która została orzeczona wobec skazanego. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym  skazany może ubiegać się zgodę na odbycie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczona wobec niego kara nie przekracza jednego roku. Nie musi być to kara orzeczona jednym wyrokiem. Ważnym jest aby suma orzeczonych wobec skazanego kar nie przekroczyła jednego roku. W sytuacji, gdy w stosunku do skazanego wydano kilka wyroków, a suma wynikających z wyroków kar przekracza jeden rok, to należałoby się zastanowić nad wniesieniem do sądu wniosku o wydanie wyroku łącznego i ubieganie się o połączenie uprzednio orzeczonych kar w jedną karę. Zasady łączenia kar, w tym ich „skracanie” zostały opisane w innym artykule.

Drugim i trzecim warunkiem uzyskania zgody na odbycie kary pozbawiania wolności w systemie dozoru elektronicznego jest posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu, w którym warunki techniczne pozwalają na odbycie tej kary w powyższy sposób. Badania i oceny miejsca pobytu, w którym skazany będzie odbywał karę dokonują technicy, którzy informują sąd, czy dany lokal umożliwiania zainstalowanie niezbędnych urządzeń dozorujących. Co do zasady wystarczy sprawna sieć telefoniczna aby spełniać omawiane warunki techniczne.

Kolejnym warunkiem jest pisemna zgoda wszystkich pełnoletnich osób wspólnie zamieszkałych ze skazanym. Przed przystąpieniem do weryfikacji, czy dany lokal spełnia warunki techniczne, należy uzyskać wyżej wymienioną zgodę. W razie potrzeby, na zarządzenie sędziego penitencjarnego, kurator sądowy ustala, w drodze zebrania informacji, czy skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą, a jeżeli tak, to uzyskuje dane personalne tej osoby, a następnie poucza ją o warunkach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz konsekwencjach, jakie wynikają z jej wykonywania.

Kurator sądowy ustala również warunki rodzinne oraz socjalno-bytowe, w których zamieszkuje skazany, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego. Brak zgody osoby trzeciej nie powoduje automatycznie niemożności odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby i nie narusza jej prywatności w znaczny sposób.

Ostatnim warunkiem udzielenia zgody skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie stacjonarnego dozoru elektronicznego jest to czy cele kary zostaną osiągnięte, pomimo tego, że co do zasady inny sąd wymierzył skazanemu karę o charakterze izolacyjnym. W praktyce zależy to od sędziego, który rozpoznaje wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary poza zakładem karnym. W takich sytuacjach pomoc obrońcy może okazać się nieoceniona albowiem jego właśnie rolą będzie przekonanie sędziego, iż skazany powinien otrzymać szanse na odbycie kary poza murami zakładu karnego.

W razie pytań lub konieczności udzielenia pomocy, zachęcam do kontaktu z moją osobą.