Sposób wniesienia ponaglenia

W poprzedniej publikacji została wyjaśniona kwestia terminów w jakich to organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy. Omówienie tego zagadnienia było kluczowe z perspektywy prawa do wniesienia ponaglenia, jako że niedochowanie terminów do załatwienia sprawy przez organ, uprawnia strony do wniesienia ponaglenia. Natomiast w tej publikacji zostanie przestawiony sposób wniesienia ponaglenia oraz procedura jego rozpatrzenia.

Wniesienia ponaglenia

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w dwóch przypadkach:

  1. Gdy organ administracji publicznej dopuścił się bezczynności, a więc jeżeli nie załatwił sprawy w terminach ustawowych bądź wyznaczonych przez organ.
  2. Jeżeli organ administracji publicznej dopuścił się przewlekłości, a więc gdy organ w ramach postępowania będzie dokonywał czynności w sposób nieefektywnych poprzez ich wykonywanie w dużym odstępie czasu lub będzie wykonywał czynności pozorne.

Strona wnosząc ponaglenie winna  zachować wymogi formalne wynikające z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strona może wnieść ponaglenie pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu. Strona zobowiązana jest wskazać w ponagleniu osobę od której pochodzi ponaglenie, jej adres, żądanie oraz uzasadnienie. Ponaglenie powinno być również podpisane.

Strona powinna wnieść ponaglenie do:

  1. Organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
  2. Organu prowadzącego postępowanie, gdy nie ma organu wyższego stopnia.

Rozpoznanie ponaglenia

Organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest przekazać ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy organowi wyższego stopnia, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazujący ponaglenie zobowiązany jest do ustosunkowania się do niego.

Organ wydając postanowienie, nie tylko rozstrzyga o tym czy organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Jednocześnie organ stwierdza również czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto organ przy stwierdzeniu bezczynności lub przewlekłości zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do jej załatwienia wyznaczając jednocześnie termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone. Organ ma możliwość również zarządzenia wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości. Może on również podjąć środki zapobiegające bezczynności przewlekłości w przyszłości.

Warto również zwrócić uwagę, iż organ rozpatrujący ponaglenia ma możliwość zmiany swojego postanowienia z urzędu, jeżeli na jaw wyjdą nowe okoliczności lub nowe dowody, istotne z perspektywy toczącego się postępowania i nieznane w momencie wyznaczania terminu.