Warunki wskazane w Kodeksie spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych stanowi, iż nie każda osoba może zostać członkiem zarządu bądź rady nadzorczej. Art. 18 Kodeksu spółek handlowych wymaga od kandydata na to stanowisko spełnienia odpowiednich przesłanek. Co więcej spełnienie tych warunków wymagane jest również przez członka komisji rewizyjnej, prokurenta oraz likwidatora. W związku z tym kandydat na stanowisko członka zarządu, rady nadzorczej członka, komisji rewizyjnej oraz  prokurenta lub likwidatora powinien mieć świadomość czy spełnia warunki wskazane przez Kodeks spółek handlowe.

Wymagane cechy

Przede wszystkim, aby dana osoba mogła ubiegać się o stanowisko w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenta oraz likwidatora musi być osobą fizyczną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnej. Co to oznacza ? Wyżej wskazanych stanowisk nie będą mogły objąć osoby prawne, a wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie (należy pamiętać, że za pełnoletnie  są traktowane również kobiety, które ukończyły 16 lat i zawarły związek małżeńskich) i nieubezwłasnowolnione częściową bądź całkowicie. Ponadto kandydat nie może być skazany za następującą przestępstwa:

  1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. (Rozdział XXXIII Kodeksu karnego).
  2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. (Rozdział XXXIV Kodeksu karnego).
  3. Przestępstwa przeciwko mieniu. (Rozdział XXXV Kodeksu karnego).
  4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (Rozdział XXXVI Kodeksu karnego).
  5. Przestępstwa ogłoszenia nieprawdziwych danych regulowanego przez art.  587 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Przestępstwa umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz bezprawnego wykonywania praw mniejszości regulowanego przez art. 590 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Przestępstwa posługiwania się przy głosowaniu fałszywym dokumentem regulowanego przez art.  591 Kodeksu spółek handlowych.

Zakaz obejmowania wyżej wskazanych stanowisk przez osoby skazane ustaje z upływem 5 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Ponadto Kodeks spółek handlowych statuuje możliwość wystąpienia przez skazanego za wyżej wskazane przestępstwa z wnioskiem do sądu o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce lub skrócenia czasu obowiązywania tego zakazu w terminie 3 miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego. Niemniej jednak złożenie takiego wniosku jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy skazany popełnił przestępstwa nieumyślne

Konsekwencje naruszenia przepisów Kodeksu spółek handlowych

Niespełnienie przez kandydata wyżej wskazanych przesłanek uniemożliwia pełnienie przez niego funkcji w spółce handlowej. Jakakolwiek uchwała powołująca na funkcję członka, który nie spełnia warunków stawianych przez Kodeks spółek handlowych nie będzie wywoływała żadnych skutków, a osoba taka nie zyska statusu członka zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, likwidatora, prokurenta. Co więcej działania takiej osoby będą bezskuteczne w obrocie prawnym.

Natomiast w przypadku, gdy podczas pełnienia przez osobę funkcji członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej powstaną przesłanki uniemożliwiające pełnienie wyżej wskazanych funkcji, spowoduje to wygaśnięcie jej mandatu.