Jak i kiedy można odbyć karę w SDE?

Dozór elektroniczny jest formą odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, w miejscu zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających swobodę poruszania oraz uniemożliwiających zmianę miejsca pobytu. Celem zastosowania takiego dozoru jest zapobieganie powrotowi skazanego do przestępstwa oraz uniemożliwianie mu przebywania w określonych miejscach.

Na czym polega system dozoru elektronicznego?

Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na umieszczeniu na nodze lub ręce skazanego nadajnika radiowego niekrępującego ruchów oraz zamontowaniu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem jest zobowiązana do przebywania w miejscu zamieszkania w godzinach wskazanych przez sąd, a o każdym naruszeniu powiadamiany jest niezwłocznie sędzia i kurator zawodowy.

Kto może skorzystać z systemu dozoru elektronicznego ?

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania może starać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody pełnoletnich osób wspólnie zamieszkujących, a także zgoda właścicieli w przypadku, gdy skazany nie jest właścicielem nieruchomości.

Z przedmiotowej wolnościowej formy odbycia kary nie mogą skorzystać osoby, która skazane zostały w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego, tj. recydywy wielokrotnej, a także osoby, wobec których orzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie, zastępczą karę pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności oraz osoby skazane na karę aresztu wojskowego.

W jaki sposób uzyskać możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego?

Wydziały penitencjarne sądu, w okręgu którego skazany przebywa, są właściwe do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Właściwość sądu nie jest zatem zależna od miejsca popełnienia przestępstwa lub sądu, który wydał wyrok skazujący.

W celu uzyskania zezwolenia sądu, należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, a także dołączone zgody osób pełnoletnich na odbycie kary w systemie dozoru oraz ewentualnie zgoda właściciela nieruchomości.  Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wystąpić do sądu penitencjarnego:

– skazany oraz jego obrońca,

– prokurator,

– sądowy kurator zawodowy,

– dyrektor zakładu karnego,

Jaki korzyści niesie możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego?

Nadajnik radiowy umieszczony na nodze skazanego po zakryciu go odzieżą jest niewidoczny i pozwala na normalne codzienne funkcjonowanie, w szczególności podjęcie przez skazanego pracy, kontynuowanie kształcenia, a także utrzymywanie więzi z rodziną.

Pomoc obrońcy!

Uzyskanie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego uzależnione jest również od szeregu innych czynników, takich jak m.in. stopień demoralizacji skazanego czy też jego dotychczasowa postawa i zachowanie. Niezwykle istotne jest zatem sformułowanie odpowiedniego uzasadnienia wniosku, w którym wskazane zostaną przesłanki przemawiające za odbyciem kary w warunkach wolnościowych. Pomocne może być zatem wsparcie obrońcy, który umożliwi sformułowanie odpowiedniego uzasadnienia wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz udzieli wsparcia przy uzyskiwaniu i gromadzeniu zgód wspólnie zamieszkujących osób pełnoletnich, a także właściciela nieruchomości.