Ogólne informacje

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice mają obowiązek utrzymywania i ponoszenia wydatków na swoje dzieci. Co jednak w przypadku gdy kobieta mająca dziecko z mężczyzną niebędącym jej mężem, poniosła wydatki związane z ciążą i porodem, a jej koszty utrzymania w okresie uległy zwiększeniu? Czy w takim przypadku kobieta może żądać zwrotu taki wydatków i kosztów od ojca dziecka ? W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Koszty utrzymania matki w okresie porodu

Ojciec dziecka pozamałżeńskiego niebędący mężem matki, zobowiązany jest do przyczyniania się do pokrycia kosztów 3 – miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. W doktrynie występują rozbieżności dotyczące charakteru wyżej wskazanego roszczenia. Niemniej jednak, przeważający pogląd wskazuję, iż roszczenie to ma charakter quasi alimentacyjny.

Warto wskazać, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że matka z ważnych powodów może żądać kosztów utrzymania podczas porodu za okres dłuższy niż 3 miesiące. Okres ten nie może być jednak nieoznaczony, bowiem dla jego określenia należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy. Do ważnych powodów uzasadniający przedłużenie 3 – miesięcznego okresu zaliczyć można złą sytuację finansową matki czy konieczność korzystania przez matkę z urlopu wychowawczego, z powodu jej złego stanu zdrowia.

Wydatki związane z ciążą

Oprócz kosztów utrzymania dziecka, matka dziecka może domagać się również pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. Pod pojęciem wydatków mieszczą się normalne następstwa, bezpośrednio związane z ciążą i porodem.

Wskazuje się, że wydatki obejmują przede wszystkim takie koszty poniesione przez matę jak zakup zalecanych suplementów, konieczność leczenia dolegliwości zdrowotnych, które ujawniły się bądź powstały w czasie ciąży lub porodu, nabywanie odzieży ciążowej, a także tzw. wyprawkę.